Five Gates Recovery Treatment Program ? Testimony of Pierre

How Dr. Lynn Kesselman’s Five Gate Training Program helped Pierre

Back to Testimonials? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Next Testimony – Ted Snyder


Dr. Lynn Kesselman Google+

Follow Dr. Lynn Kesselman on Facebook